گفتگوی سایت مصدق با آقای فزشید یاسائی
گفتگو کننده: سهیلا ستاری
یكشنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٨٤


اكنون اندیشه و راه دكترمحمد مصدق محور مبارزه نافرمانی مدنی قرارگرفته استآقای فزشید یاسائی فعالیت سیاسیشان را از بیش از 27 سال پیش در خارج از كشور در سازمانهای ذانشجوئی آغاز کردند و پس از مدت کوتاهی فعالیتشان را با سازمان جبهه ملی ایران در اروپا و سپس با سازمان جبهه ملی ایران ( آلمان ) تا به امروز ادامه داده اند.

سایت مصدق : آقای فرشید یاسائی، بینهایت ممنونم از اینکه وفت خودتان را در اختیار این سایت گذاشتید. شما به عنوان کوشنده جنبش ملی و عضو هیئت برگزارکننده بزرگداشت زادروز دکتر محمد مصدق فکر میکنید د ر شرایط کنونی این بزرگداشت چه اهداف و وظایفی را دنبال میکند؟ آیا این برگزاری صرفا یک قدردانی است یا بواسطه ضرورتهای امروزین در راه بکار بستن اندیشه ها و راه دکتر مصدق؟

فرشید یاسائی: با تشكر از محبتی كه فرمودید . برزگداشت زادروز دكتر محمد مصدق نماد وحدت ما ایرانیان در شرایط كنونی كشور ، دو مورد مهم را بازگو می كند. نخست : روشن كردن افكار نسل جوان در رابطه با نهضت ملی زیرا نسل امروز اجازه دارد دراین مورد مهم ، خصوصا ملی كردن صنعت نفت و استقلال كشوراز ما سئوال كنند و ما وظیفه داریم پاسخ آنان را آماده كنیم. این تنها كافی نیست آنان را به كتب و رسالات مختلف، ارجاع كنیم. مورد دوم : هدف از این برگزاری، یاد بود از شخصیتی است كه نهضت ملی ایران خصوصا از پنجاه سال گذشته ، وام دار وی است. كوششی است برای قدردانی از این شخصیت محبوب ملت ایران. ضرورتی است برای رهیابی به استقرار آزادی متاثر از افكار وی در آینده كشور. امید بر این است كه این كار مشترك در رابطه با ضرورت های امروز جامعه ادامه یابد و نیروها و افراد بیشتری كه به ضرورت تفاهم و همبستگی در این مقطع تاریخ كشور معتقدند ؛ به نهضت ملی بپیوندند

سایت مصدق :بنظر شما در شرایط کنونی کدام نیروها در کادر جنبش ملی میگنجند؟

فرشید یاسائی: نهضت ملی در ایران وسعتی به مساحت كشور دارد. هر شخصیت و نیروئی كه به آزادی ، تمامیت ارضی ، عدالت اجتماعی وخصوصا مخالف هرگونه دیكتاتوری باشد ، طبیعتا در این مفهوم جای می گیرد. برای نهضت ملی اعتقاد و احترام به اصل حفظ و احترام به كرامت و مقام انسان ، از اولویت ویژه ای برخوردار است. با تكیه بر این نكات ، هر ایرانی كه این موارد را ارزش ارزیابی می كند ، در چارچوب نهضت ملی قرار دارد. نهضت ملی معرفتی است كه مصلحت های جامعه ملی را وجه مصالحه بین المللی و خارجی قرار نمی دهد. آزادی و استقلال كشور را تابع مقاصد خارج از مرز نمی انگارد. و در راه استقرار و تحقق آزادی ،جانب درماندگی و نومیدی را نمی گیرد. اینجانب نمی توانم مشخصا صرفنظر از تشكیلاتی كه خود را ملی می نامند ، از نیرو های دیگر نام ببرم ، اما معتقدم نهضت ملی ، به كلیه نیروها و شخصیت هائی ـ با علایق و سلایق مختلف ـ كه به موارد ذكر شده معتقدند و در راه آن كوشش می كنند؛ تعلق دارد. چنانكه می دانیم جبهه ملی ایران با این انگاره پایه ریزی شد

سایت مصدق : شرایط امروزی جنبش را چگونه میبینید؟

فرشید یاسائی: خوشبختانه نهضت امروز در كشور ما و نیروها و افرادی كه ساكن خارج از كشور هستند ، تمایل زیادی به اعتدال و خردورزی از خود نشان می دهند. و این مورد بسیار مهم است. نسل جوان امروز ساكن كشور ، مسائل را روشن تر و عمیقتر از اوائل انقلاب بررسی و ارزیابی می كند! میل و اقدام به خشونت كمتر مورد اعتنا است. و این موارد مهمی برای مبارزه نافرمانی مدنی است. نیازبه تغیرات اساسی در كلیه شئوئات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی، قابل لمس است. ورود جوانان كشور و خصوصا زنان ایرانی با وجود موانع سخت در كشور ، به دنیای سیاست و امورات اجتماعی نویدی است قابل ستایش. شرایط نهضت ملی امروزكشور ما ویژگی هائی دارد كه با اوائل انقلاب كاملا متفاوت است. نهضت مجبور به دوراندیشی و درایت بیشتری است. با رویداهای چند سال اخیر خصوصا ورود نیروهای نظامی بیگانه در منطقه تا مرز كشور ، مورد مهمی است كه نهضت ملی ، طبیعتا باید خردمندانه بدان برخورد كند

سایت مصدق : فکر می کنید در ماههای آتی احزاب و جنبش ملی در کل، و بویژه با توجه به استقبال و اعلام حمایت گسترده و پیامهای شخصیت ها و احزاب و رسانه ها از داخل و خارج از کشور از این بزرگداشت، میتوانند حول محور اندیشه و راه مصدق در حوادث داخل کشور نقش ایفا کنند؟

فرشید یاسائی: نسل جوان امروز به بخشی از حافظه تاریخ افتخار آمیز خود رجوع كرده است. اكنون اندیشه و راه دكترمحمد مصدق ، محور فعالیت مبارزه نافرمانی مدنی ، قرار گرفته است. بخش وسیعی از دانشجویان ، متفكران چه در داخل و چه در خارج از كشور ، گرچه در تشكیلات به خصوص ملی فعالیت ندارند اما خود را ملی می دانند و راه مصدق را مفید ارزیابی می كنند. هدف از برگزاری این زادروز كه شاید بتوان از آن به عنوان آشتی ملی نام برد ، در همین است. با نگاهی به لیست حمایت كنند گان كه تقریبا از تمام مولفه های سیاسی هستند و برای این شخصیت تاریخی و تاریخساز ، با امضا و پیام های خود ، نهضت ملی را نیرو بخشیدند. خود گواهی است به اهمیت همبستگی و تفاهم در رابطه با نهضت ملی . و این مورد در داخل كشور نیز بی اثر نخواهد ماند. استبداد در بیست پنج سال گذشته بسیار كوشید كه نهضت ملی و شخصیت دكتر مصدق را از اذهان مردم و خصوصا جوانان ما بزداید و می بینیم كه با عدم موفقیت روبرو شد. همان نسلی كه در انقلاب متولد شد و سنخیتی با نهضت ملی نداشت . دوباره ، خود را همسو با آن می بیند. زمانی كه نگاهی به سیر مبارزه مردم برای آزادی و استقرار دموكراسی می كنیم . بی اختیار به یاد سخن او می افتیم كه می گفت «« اكنون آفتاب عمر من به لب بام رسیده و دیر یا زود باید به راهی بروم كه همه ناگزیر خواهند رفت. ولی چه زنده باشم و چه نباشم امیدوارم و بلكه یقین دارم كه این آتش خاموش نخواهد شد و مردان بیدار كشور این مبارزه ملی را آنقدر دنبال می كنند تا به نتیجه برسد....»» نطق بیستم تیرماه هزار و سیصد و سی در مجلس شورای ملی دكتر محمد مصدق


سایت مصدق :آقای یاسائی، باز هم ممنونم از اینکه وقتتان را در اختیار این سایت گذاشتید

فرشید یاسائی: با تشكر از شما


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه مصاحبه ها