حزب ملت ایران در نخستین فرصت، از هنگامی كه در میان دست نوشته های دكتر محمد مصدق زاد روزش با خط خودش, روشن گردید درصدد برآمد, همواره این روز را پاس بدارد


بزرگداشت سال 1355
در بیست و نهم اردیبهشت ماه سال یك هزار و سیصد و پنجاه و پنج, شماری از وابستگان حزب ملت ایران كه هستی سازمانی خود را زیر فشار دیكتاتوری نگه داشته بودند در قلعه ی احمدآباد بر مزار مصدق گرد آمدند و با گذاردن سنگ نبشته ای در آنجا كه هنوز هم برجاست, دوران تازه ای را برای كوششهای سیاسی آغاز كردند


بزرگداشت سال 1356
سال هزار و سیصد و پنجاه و شش درمنزل داریوش و پروانه فروهر شب شعری به نام مصدق برپا شد كه پیشگامان مبارزه ای كه می رفت آغاز گردد و سرانجام نیز به حركت های انقلاب آفرین انجامید, برای بزرگداشت زایش دکتر محمد مصدق, گرد آمدندچاپ این صفحه             بازگشت :     به صفحه قبل