پاینده ایران
ای آفریدگار پاک

تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویمیكصدمین زادروز مصدق، فرخنده باد


٢٩ اردیبهشت ١٣٦١

هم میهنان

برخی از انسانهای تاریخ ساخته ی تاریخ ساز در زندگی و فراگرد اجتماعی آنچنان منزلتی پیدا می كنند كه زادروزشان به عنوان بزرگترین یادآور، برای نسل های بعد، سپاس آمیز و جاودانه می شود. گرچه مرگ كالبد خاكی چنین انسانهایی را هم پس از چندی دچار از هم پاشیدگی می كند ولی هستی افلاكی آنها همواره زنده و زندگی آفرین میماند

امروزیكصدمین زادروز مصدق است، انسان والاینده ای كه نشانه هائی از این دست داشت و چونان خورشید تابانی از پس كوهساران تاریك و خاموش تاریخ طلوع نمود و زندگی ملت خود را دگرگونه كرد. مصدق از نادره های زمان و فرزانه انسانی از ایران زمین بود كه با جنبشی آرمانخواهانه نسل امید باخته ی سالهای جنگ جهانگیر دوم را به نسل های گذشته، نسل انقلاب مشروطیت و نسل های پیكارگر و پیشتر پیوند داد و حركت ملی را در راستای بنیادمند تاریخ رهنمون گردید

مصدق با شناخت اجتماعی واقع بینانه ای، پیشروندگی ملت خود را در پیوند ایرانی گری و اسلام باوری یافته بود از روزگار جوانی تا پیری بر این اعتقاد پا فشرد و نه به نوآوری های نابجا روی آورد و نه به كهنه پردازی های بیهوده تن در داد. مصدق صخره غول آسائی بود كه پایه بر خاك میهن خویش داشت ولی زیرساخت استواری شد برای همه ی ستیزندگان با استعمار و استبداد و ارتجاع در پهنه ی جهان ملت ها. هرچند قدرتهای جهانخوار با دستیاری مزدوران خود در توطئه ای شوم این پیشوای بزرگ را از اریكه زمامداری به زیر كشیدند و تا پایان زندگی در زندان نگهداشتند اما بی هیچ تردید بسیاری از جنبش های رهایی بخش ملت های زیر سلطه و نیز جنبش ملت ایران كه در روندی پیگیرانه به انقلاب انجامید از آرمانهای مصدق مایه گرفته است

مصدق چنان بر پیكره استعمار این پرورش دهنده استبداد و ارتجاع كوبید كه آن را از چند سو شكافت و پس از او استعمار هرگز نتوانست بر چهارستون بندخورده خویش تكیه كند و . فخرمندانه نعره برآورد كه بر همه جا سلطه دارد و به استبداد و ارتجاع، در هرگوشه گیتی باشد، یاوری می دهد. بی جهت نیست كه دشمنان ایران از بیگانگان غارتگر و سرسپردگان بی آزرم آنها تا شب كوران بومی نورگریز از مصدق ، از نامش و یادش حتی از كالبد در زیر خروارها خاك آرمیده اش، هراس دارند و فاتحه خوانی و گل گذاری بر مزارش را كه « زیارتگه رندان جهان خواهد بود » جلوگیر می شوند

ولی برغم عقده گشائی های بیمارگونه ی « پیشتازان » آن چنانی و « واپسگرایان » این چنینی، هرچه زمان می گذرد، چهره مصدق با تابندگی بیشتری بر تارك تاریخ ایران ، می درخشد


بیست و نهم اردیبهشت 1361

حزب ملت ایران
چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل