بزرگداشت زادروز دکتر مصدق در سال 1384 - 2005

بزرگداشت در ایران - احمدآباد

بزرگداشت در واشنگتن

آئین بزرگداشت در کلن