بزرگداشت زادروز دکتر مصدق در سال 1387 - 2008

بزرگداشت در ایران - احمدآباد

آئین بزرگداشت در کلن