گرامیداشت یکصدوسی و یکمین زادروز دکتر محمد مصدق

اعلامیه آغازین

کوشندگان آزادی و پویندگان راه مصدق بزرگ با زنده نگاه داشتن نام و نماد مصدق و با کوشش پایدار و پیگیر، آموزه ها و آرمونهای او را ارج می گذارند . رهروان راه مصدق بر این باورند که آزادی، دموکراسی و رهایی اجتماعی با کنش خلاق و دموکراتیک و هدفمند فردی ـ جمعی ـ ملی و از رهگذار و در پیوند با راه مسالمت آمیز در پیکارهای فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی و با باور و پافشاری بر رواداری و اعتدال و میانه روی هموار میگردد


ادامه اعلامیه آغازین را اینجا بخوانید
برنامه گرامیداشت


بخش اول: نشست پژوهشی به نام و یاد شادروان احمد صدر حاج سیدجوادی


شامل: پیام علی اصغر حاج سیدجوادی و سخنرانیهای رضا علیجانی، دکتر هادی زمانی، عباس سلیمی و علی اصغر سلیمی

بخش دوم: گرامیداشت یکصدوسی و یکمین زادروز دکتر محمد مصدق

شامل: خوش آمد گویی و سخنرانیهای نعمت آزرم و ناصر کاخساز، شعرخوانی ویدا فرهودی، نمایش فیلم برپایی نهال آزادی در کلن و فیلم لحظاتی از زندگی دکتر مصدق

و سپاسگزاری به همراه لوح تقدیر به مهندس عباس امیرانتظام و نعمت آزرم

برنامه گرامیداشت یکصدوسی و یکمین زادروز را اینجا بخوانید
دفتر پژوهشهای راهبردی برای دموکراسی در ایران ـ نشست هفتم

با یک کلیک روی پرچم میتوانید سرود ای ایران را بشنوید و متن آن را بخوانید  
بازگشت :   به بالا