زندگینامه دکتر مصدق

قسمت اوللازم به ذکر است که انطباق دقیق تاریخ تولد قمری به شمسی دکتر مصدق 26 خرداد 1261 است

چاپ این صفحه             بازگشت به:      قسمت دوم    قسمت سوم    قسمت چهارم     قسمت پنجم    قسمت ششم


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل
منبع: http://www.jebhemelli.org/Mosadegh/English-Mosadegh.htm