در احمدآباد

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

بهمراه بستگانش
در احمدآباد
در بستر بیماری
ماشینش که در احمدآباد استفاده نگردید
در بستر بیماری
در احمدآباد

چاپ این صفحه               عکسهای احمدآباد       1        2        3        4

بازگشت به عکسهای مربوط به:       ملی کردن صنعت نفت    دوران نخست وزیری    مرداد سی و دو    خانوادگی


بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل