در احمدآباد

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

عکسهای مصدق و قهرمانان ملی ایران
اهدائی هواداران وی پس از انقلاب
آرامگاه مصدق در درون خانه اش
با عکسها و دسته گل اهدائی هوادارانش پس از انقلاب
خوشنویسی ای آزادی
اهدائی هواداران مصدق پس از انقلاب
عکسها و دسته گلهائی اهدائی هواداران مصدق بر سر مزارش پس از انقلاب
آرامگاه مصدق
با عکسها و دسته گل اهدائی هوادارانش پس از انقلاب
آرامگاه مصدق
بهمراه عکس و دسته گل اهدائی هوادارانش پس از انقلاب
تابلوهای اهدائی هوادارانش پس از انقلاب در اتاقش در احمدآباد

چاپ این صفحه               عکسهای احمدآباد       1       2        3        4

بازگشت به عکسهای مربوط به:       ملی کردن صنعت نفت    دوران نخست وزیری    مرداد سی و دو    خانوادگی


بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل