تصاویری از مشروطیت

دوره ملی کردن صنغت نفت
دوره نخست وزیری
سال سی و دو
خانوادگی
در احمدآباد
با یا کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را ببینید

منابع: 28 Mordad site
       http://www.iranian.com/Pictory/mos.html
       http://www.iranian.com/History/2003/February/Mossadegh/index.html
       truman.library@nara.gov