کلینتون: سرنگونى دکتر مصدق توسط سیا اشتباه بودبیل کلینتون، رییس جمهورى سابق آمریکا با انتقاد از سیاست دهه هاى گذشته این کشور در قبال خاورمیانه گفت: سرنگونى دولت ملى دکتر محمد مصدق در سال ۱۹۵۳ - ۲۸ مرداد سال سی و دو توسط سازمان اطلاعات مرکزى آمریکا (سیا) اشتباه بوده است

. به گزارش ایرنا، وى در گفت و گو با یکى از شماره هاى اخیر روزنامه آلمانى زبان «نتس زونتاگ»، چاپ سوییس افزوده است: باید از سیاست اشتباه دهه هاى گذشته آمریکا، از جمله در برابر دولت ملى دکتر مصدق درس بگیریم. رییس جمهورى پیشین آمریکا در ادامه این گفتگو درباره حضور نیروهای این کشور در عراق و تجهیز ایران به سلاح هسته اى اظهار نظر کرده است