جهات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
برنامه دولت دکتر محمد مصدقاقدامات انجام شده بوسیله دکتر مصدق در طول حیاتش را میتوان به سه محور اصلی زیرین تقسیم نمود
الف - جهات فرهنگی و اجتماعی تلاش ملی دکتر مصدق
ب - کوششهای دکتر مصدق در جهت توسعه سیاسی، آزادیها و حقوق مدنی
ج - اقدامات دکتر مصدق در راه توسعه اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست موازنه منفی

زیر محور موارد فوق بهمراه اسناد و منابع حاوی آنها در زیر آورده میشوند


الف - جهات فرهنگی و اجتماعی تلاش ملی دکتر مصدق
اول: مصدق بعنوان انسانی وارسته، تحصیلکرده و دانش دوست، توانا و مدرن
دوم: مصدق بعنوان سیاستمدار و دولتمردی آگاه، هوشیار و محبوب ملت و هدایتگر ارتقای فرهنگی مردم
سوم: مصدق بعنوان کوشنده ای مجرب در خدمت نهادینه کردن جنبش ملی و نیل به جامعه مدنی
چهارم: مصدق بعنوان سیاستمدار تقویت کننده روحیه و روانشناسی استقلال طلبانه و عدم وابستگی به بیگانگان در میان مردم
در رابطه با جهات فرهنگی و اجتماعی تلاش مصدق در اینجا بیشتر بخوانید


ب - کوششهای دکتر مصدق در جهت توسعه سیاسی، آزادیها و حقوق مدنی
اول: اصلاحات در قوه مقننه و حقوق اساسی
دوم: اصلاحات در سیستم حکومتی و رژیم سیاسی و قوه مجریه و استقرار دولت ملی
سوم: استقرار آزادیهای سیاسی، آزادی مطبوعات و دفاع از حقوق بشر
چهارم: تلاشهای دولت ملی در جهت استقلال قضائی کشور
پنجم: تحکیم و تقویت استقلال میهن و مقابله سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با استعمار
ششم: تلاشهای دکتر مصدق در دیوان دادگستری بین المللی لاهه در جهت احقاق حقوق ملی ایرانیان
در رابطه با مصدق و توسعه سیاسی کشور در اینجا بیشتر بخوانید


ج - اقدامات دکتر مصدق در راه توسعه اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست موازنه منفی
اول: ملی کردن صنعت نفت و دفاع از منافع ایران در مقابل دولت انگلیس
دوم: اصلاحات در سیستم مالی کشور و کوشش در جهت وضع قوانین بودجه و برنامه ریزی
سوم: وضع قوانین و طرح لایحه های گوناگون جهت اصلاح سیستم ارباب و رعیتی و ایجاد طرحهای عمرانی در روستاها
چهارم: ایجاد زیرساخت اقتصادی و تصویب و اجرای طرحهای نوسازی و آبادانی
پنجم: تصویب و اجرای لوایح و قوانینی بنفع کسبه، آموزگاران، کارمندان، زنان، اطفال، کارگران و اقشار زحمتکش شهری
در رابطه با مصدق و توسعه اقتصادی کشور در اینجا بیشتر بخوانیدچاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل