جایزه مصدق

دو مرکز زیرین تا بحال تصمیم خود را مبنی بر اعطای جایزه مصدق اعلام نموده اند


جبهه ملی ایران - شاخه آمریکا
جایزه بهترین مقاله مستند در باره دموکراسی در ایران، بر اساس تصمیم کنگره دوم این شاخه جبهه ملی

با جایزه جبهه ملی ایران - شاخه آمریکا بیشتر آشنا شویدبنیاد مصدق، مستقر در سوئیس
بنیاد مصدق هر دو سال یکبار جایزه ای را به نویسنده کتابی در خور و سودمند راجع به ایران و در دو سال بعد به روزنامه نگاری که مقالات بیطرفی از اوضاع ایران ارائه نموده باشد اعطا میکند . کتب یا مقالات شرکت کننده در مسابقه باید در توضیح وضعیت ژئوپلیتیکی یا اقتصادی ایران باشند هیئت داوران متنسب از سوی بنیاد در مورد کتب و مقالات داوری خواهند کرد

با جایزه بنیاد مصدق بیشتر آشنا شوید


بازگشت :        به صفحه قبل