صدای دکتر مصدق


در زیر میتوان گزارش دکتر مصدق به ملت در مورد سفر ایشان به آمریکا و شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل را در چهار قسمت، بهمراه توضیحی بر نوارها شنیدتوضیحی بر نوارها   از جبهه ملی - شاخه واشنگتن
قسمت اول          قسمت دوم          قسمت سوم          قسمت چهارمبازگشت به:      سخنرانیهای دکتر مصدق       مصاحبه های مطبوعاتی دکتر مصدق      بازگشت       به صفحه قبل