اشعاری در باره دکتر مصدق


«شعر «مصدق
سروده فریدون توللی را
اینجا بخوانید
«شعر «محاکمه
سروده دکتر مرتضی میرآفتابی را
اینجا بخوانید
«شعر «سلام و تسلی
سروده اخوان ثالث را
اینجا بخوانید
«شعر «شهر سنگستان
سروده اخوان ثالث را
اینجا بخوانید
«شعر «نامِ تو می‌درخشد بر تاركِ زمانه
سروده دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید
«شعر «بر مزارِ بزرگ نیا، قندچی
«و شریعت رضوی»
سروده دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید

«شعر «مرثیه درخت
سروده محمدرضا شفیعی کدکنی
م. سرشگ) را)
اینجا بخوانید
«شعر «ها قصه قصه قصه
سروده هامون را
اینجا بخوانید
«شعر «شهادت دکتر سید حسین فاطمی
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
«شعر «تندباد جنایت
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
« شعر «مصداق صدق‌
سروده ویدا فرهودی ‌ 
را اینجا بخوانید
«شعر «پیامت ماندگار، فراتر از اعصار
سروده احمد وحدت خواه ‌ 
را اینجا بخوانید
«شعر «دادگاهِ مصـدّق
سروده دكتر مظاهر مصفّا را
اینجا بخوانید
«شعر «مردم آزاده
سروده علی اکبر دهخدا را
اینجا بخوانید
«شعر «سردار پیر
سروده نعمت آزرم را
اینجا بخوانید


این اشعار را با صدای آزرم
در گفتگو با رادیو آزادگان
اینجا بشنوید
«شعر «ستاره جاوید
سروده نعمت آزرم را
اینجا بخوانید
«شعر «سلام
سروده دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید
«شعر «چه کسی راه تو را خواهد رفت؟
سروده دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید
«شعر «بیادبود سی ام تیر 1331
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
«شعر «بیست و هشتم مرداد
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
«شعر «محمد
سروده فریدون کار را
اینجا بخوانید


«شعر «مصدق
سروده محمد علی سپانلو را
اینجا بخوانید
«شعر «پیمان آزادی
سروده نعمت آزرم را
اینجا بخوانید
«شعر «اندوهگزاری
سروده نعمت آزرم را
اینجا بخوانید
«شعر «نوبت مادرکشی و بی پدری
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
«شعر «آوخ که دل
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
«شعر «از بچه ها به بچه ها
سروده دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید
سروده دیگری از دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید
شعر «" پیرمرد احمدآبادی" چنان که
«می گفت، می نوشت عباس‌
سروده علیرضا رضائی ‌ 
را اینجا بخوانید
شعر «درگذشت دکتر مصدق
« رهبر نهضت ملی ایران
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
«شعر «درود به حقگزاران
سروده عبدالعلی ادیب برومند را
اینجا بخوانید
بازگشت به:      نقاشی از دکتر مصدق               موسیقی در باره مصدق               تئاتر و فیلم در باره مصدق   


بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل